LUS Funktionärsregister
Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster
Logga in

Redigera postdata

MandatLedamot
OrganCentrala skyddskommittén
AktivJa
Epostrep-skydd@lus.lu.se
PeriodVerksamhetsår
Ordinarie2
Suppleanter2
OmrådeUniversitetet
Beskrivning
Centrala skyddskommitténs ska verka för att alla som är verksamma inom universitetet intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Kommittén deltar i den universitetsövergripande planeringen av sådana frågor som påverkar fysisk och psykisk arbetsmiljö och planerar till exempel utbildningar i arbetsmiljöfrågor för prefekter, andra arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Inom kommitténs arbetsuppgifter finns även att verka för god studenthälsovård och ge förslag på vad universitetets ska koncentrera sitt arbetsmiljöarbete på.

Kommittén består av ledamöter som representerar arbetsgivaren och arbetstagarna samt två studentrepresentanter.

Studentrepresentanter i centrala skyddskommittén är i kommittén LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda vid Lunds universitet.

Vi söker dig som
• är intresserad av arbetsmiljöfrågor, inklusive hälsoförebyggande arbete och säkerhetsfrågor.
• är/har varit aktiv inom studiesociala/arbetsmiljöfrågor, t.ex. inom fakultetens HMS-kommitté, inom kårens interna verksamhet eller som studerandeskyddsombud.
• har erfarenhet av påverkansarbete.
Denna kunskap ska besittas och redovisas av sökande i valberedningsprocessen.

Tidsåtgång
Kommittén sammanträder vid minst fyra tillfällen per kalenderår. Studentrepresentanterna i kommittén förväntas ha god kontakt med studentombudet, LUS presidium och LUS medlemskårer. De förväntas även aktivt delta i arbetet kring utbildning av studerandeskyddsombud.

-------------
English:
The Central Safety Committee could work to ensure that everyone who is active in the university is interested in, and strive to create a good working environment for students as well as employees. The Committee participates in the overall planning of such issues that affect the physical and mental work and planning at the University, for example, training in health and safety issues for the department heads, other working managers and safety representatives. The tasks of the committee are to foster good student health.

The Committee consists of members representing employers and employees as well as two student representatives.

Aktiva

PersonFrånTill
Alexander NymarkOrdinarie2018-07-012019-06-30Valdata

Historik

PersonFrånTill
Emma PetrussonSuppleant2018-02-282018-06-30Valdata
Daniel KraftOrdinarie2017-07-012018-06-30Valdata
Eric MaceOrdinarie2017-07-012018-06-30Valdata
Ellinor BookSuppleant2017-07-012018-02-09Valdata
Ronja LundgrenSuppleant2016-07-012017-06-30Valdata
Jack SenftenOrdinarie2016-07-012017-06-30Valdata
Mårten IhdOrdinarie2014-07-012015-06-30Valdata
Erik MolinOrdinarie2013-09-022014-06-30Valdata
Mårten IhdOrdinarie2013-07-012014-06-30Valdata
Malin PetterssonOrdinarie2012-08-272013-06-30Valdata
Mårten IhdOrdinarie2012-07-012013-06-30Valdata
Mårten IhdSuppleant2012-03-012012-06-30Valdata
Emma JungmarkOrdinarie2011-12-062012-06-30Valdata
Teresia OlssonOrdinarie2011-07-012012-06-30Valdata
FBTW